Loomis Grammar School — Bell Schedules

Loomis Grammar School
2019-2020 Bell Schedule
Kindergarten
Minimum Day Schedule: 8:30 AM - 11:55 AM (10 min. recess)
Description / Period Start Time End Time Length
Line Up Bell 8:25 AM 8:30 AM 5 min
Instruction 8:30 AM 10:00 AM 90 min
Recess 10:00 AM 10:30 AM 30 min
Instruction 10:30 AM 12:25 PM 115 min
Recess/Lunch 12:25 PM 1:05 PM 40 min
Instruction 1:05 PM 2:30 PM 85 min
1st Grade
Minimum Day 8:30 AM - 11:55 AM (10 min. recess)
Description / Period Start Time End Time Length
Line Up Bell 8:25 AM 8:30 AM 5 min
Instruction 8:30 AM 10:10 AM 100 min
Recess 10:10 AM 10:30 AM 20 min
Instruction 10:30 AM 11:30 AM 60 min
Recess 11:30 AM 11:40 AM 10 min
Instruction 11:40 AM 12:25 PM 45 min
Recess/Lunch 12:25 PM 1:05 PM 40 min
Instruction 1:05 PM 2:30 PM 85 min
2nd Grade
Minimum Day 8:30 AM - 11:55 AM (10 min. recess)
Description / Period Start Time End Time Length
Line Up Bell 8:25 AM 8:30 AM 5 min
Instruction 8:30 AM 10:10 AM 100 min
Recess 10:10 AM 10:30 AM 20 min
Instruction 10:30 AM 11:30 AM 60 min
Recess 11:30 AM 11:40 AM 10 min
Instruction 11:40 AM 12:25 PM 45 min
Lunch/Recess 12:25 PM 1:05 PM 40 min
Instruction 1:05 PM 2:30 PM 85 min
3rd Grade
Minimum Day 8:30 AM - 11:55 AM (10 min. recess)
Description / Period Start Time End Time Length
Line Up Bell 8:25 AM 8:30 AM 5 min
Instruction 8:30 AM 10:10 AM 100 min
Recess 10:10 AM 10:30 AM 20 min
Instruction 10:30 AM 12:00 PM 90 min
Lunch/Recess 12:00 PM 12:40 PM 40 min
Instruction 12:40 PM 2:00 PM 80 min
Recess 2:00 PM 2:10 PM 10 min
Instruction 2:10 PM 2:30 PM 20 min
4th Grade
Minimum Day 8:30 AM - 11:55 AM (10 min. recess)
Description / Period Start Time End Time Length
Line Up Bell 8:25 AM 8:30 AM 5 min
Instruction 8:30 AM 10:00 AM 90 min
Recess 10:00 AM 10:10 AM 10 min
Instruction 10:10 AM 12:00 PM 110 min
Recess/Lunch 12:00 PM 12:40 PM 40 min
Instruction 12:40 PM 2:30 PM 110 min
5th Grade
Minimum Day 8:30 AM - 11:55 AM (10 min. recess)
Description / Period Start Time End Time Length
Line Up Bell 8:25 AM 8:30 AM 5 min
Instruction 8:30 AM 10:00 AM 90 min
Recess 10:00 AM 10:10 AM 10 min
Instruction 10:10 AM 11:35 AM 85 min
Recess/Lunch 11:35 AM 12:15 PM 40 min
Instruction 12:15 PM 2:30 PM 135 min
6th Grade
Minimum Day 8:30 AM - 11:55 AM (10 min. recess)
Description / Period Start Time End Time Length
Line Up Bell 8:25 AM 8:30 AM 5 min
Instruction 8:30 AM 10:00 AM 90 min
Recess 10:00 AM 10:10 AM 10 min
Instruction 10:10 AM 11:35 AM 85 min
Recess/Lunch 11:35 AM 12:15 PM 40 min
Instruction 12:15 PM 2:30 PM 135 min
7th Grade
Minimum Day 8:30 AM - 11:55 AM (10 min. recess)
Description / Period Start Time End Time Length
Line Up Bell 8:25 AM 8:30 AM 5 min
Instruction 8:30 AM 9:45 AM 75 min
Recess 9:45 AM 9:55 AM 10 min
Instruction 9:55 AM 11:10 AM 75 min
Recess/Lunch 11:10 AM 11:50 AM 40 min
Instruction 11:50 AM 2:30 PM 160 min
8th Grade
Minimum Day 8:30 AM - 11:55 AM (10 min. recess)
Description / Period Start Time End Time Length
Line Up Bell 8:25 AM 8:30 AM 5 min
Instruction 8:30 AM 9:45 AM 75 min
Recess 9:45 AM 9:55 AM 10 min
Instruction 9:55 AM 11:10 AM 75 min
Recess/Lunch 11:10 AM 11:50 AM 40 min
Instruction 11:50 AM 2:30 PM 160 min
Loomis Grammar School - 3505 Taylor Rd., Loomis, CA 95650 - Phone: (916) 652-1824 - Fax: (916) 652-1826