Bell Schedules

Loomis Grammar School
2018-2019 Bell Schedule
TK/Kindergarten Minimum Day Schedule: 8:30 am - 12:05 pm (10 min. recess)
Description / Period Start Time End Time Length
Line Up Bell 8:25 AM 8:30 AM 5 min
Instruction 8:30 AM 10:00 AM 90 min
Recess 10:00 AM 10:30 AM 30 min
Instruction 10:30 AM 12:40 PM 130 min
Lunch/Recess 12:40 PM 1:20 PM 40 min
Instruction 1:20 PM 2:30 PM 70 min
1st Grade Minimum Day 8:30 AM - 12:05 PM (10 min. recess)
Description / Period Start Time End Time Length
Line Up Bell 8:25 AM 8:30 AM 5 min
Instruction 8:30 AM 10:10 AM 100 min
Recess 10:10 AM 10:30 AM 20 min
Instruction 10:30 AM 11:45 AM 75 min
Recess 11:45 AM 11:55 AM 10 min
Instruction 11:55 AM 12:40 PM 45 min
Lunch/Recess 12:40 PM 1:20 PM 40 min
Instruction 1:20 PM 2:30 PM 70 min
2nd Grade Minimum Day 8:30 AM - 12:05 PM (10 min. recess)
Description / Period Start Time End Time Length
Line Up Bell 8:25 AM 8:30 AM 5 min
Instruction 8:30 AM 10:10 AM 100 min
Recess 10:10 AM 10:30 AM 20 min
Instruction 10:30 AM 11:30 AM 60 min
Recess 11:30 AM 11:40 AM 10 min
Instruction 11:40 AM 12:40 PM 60 min
Lunch/Recess 12:40 PM 1:20 PM 40 min
Instruction 1:20 PM 2:30 PM 70 min
3rd Grade Minimum Day 8:30 AM - 12:05 PM (10 min. recess)
Description / Period Start Time End Time Length
Line Up Bell 8:25 AM 8:30 AM 5 min
Instruction 8:30 AM 10:10 AM 100 min
Recess 10:10 AM 10:30 AM 20 min
Instruction 10:30 AM 11:20 AM 50 min
Lunch/Recess 11:20 AM 12:00 PM 40 min
Instruction 12:00 PM 1:15 PM 75 min
Recess 1:15 PM 1:25 PM 10 min
Instruction 1:25 PM 2:30 PM 65 min
4th Grade Minimum Day 8:30 AM - 12:05 PM (10 min. recess)
Description / Period Start Time End Time Length
Line Up Bell 8:25 AM 8:30 AM 5 min
Instruction 8:30 AM 10:00 AM 90 min
Recess 10:00 AM 10:10 AM 10 min
Instruction 10:10 AM 11:20 AM 70 min
Lunch/Recess 11:20 AM 12:00 PM 40 min
Instruction 12:00 PM 2:30 PM 150 min
5th Grade Minimum Day 8:30 AM - 12:05 PM (10 min. recess)
Description / Period Start Time End Time Length
Line Up Bell 8:25 AM 8:30 AM 5 min
Instruction 8:30 AM 10:00 AM 90 min
Recess 10:00 AM 10:10 AM 10 min
Instruction 10:10 AM 11:45 AM 95 min
Lunch/Recess 11:45 AM 12:25 PM 40 min
Instruction 12:25 PM 2:30 PM 125 min
6th Grade Minimum Day 8:30 AM - 12:05 PM (10 min. recess)
Description / Period Start Time End Time Length
Line Up Bell 8:25 AM 8:30 AM 5 min
Instruction 8:30 AM 10:00 AM 90 min
Recess 10:00 AM 10:10 AM 10 min
Instruction 10:10 AM 11:50 AM 100 min
Lunch/Recess 11:50 AM 12:30 PM 40 min
Instruction 12:30 PM 2:30 PM 120 min
7th Grade Minimum Day 8:30 AM - 12:05 PM (10 min. recess)
Description / Period Start Time End Time Length
Line Up Bell 8:25 AM 8:30 AM 5 min
Instruction 8:30 AM 9:50 AM 80 min
Recess 9:50 AM 10:00 AM 10 min
Instruction 10:00 AM 12:15 PM 135 min
Lunch/Recess 12:15 PM 12:55 PM 40 min
Instruction 12:55 PM 2:30 PM 95 min
8th Grade Minimum Day 8:30 AM - 12:05 PM (10 min. recess)
Description / Period Start Time End Time Length
Line Up Bell 8:25 AM 8:30 AM 5 min
Instruction 8:30 AM 9:50 AM 80 min
Recess 9:50 AM 10:00 AM 10 min
Instruction 10:00 AM 12:15 PM 135 min
Lunch/Recess 12:15 PM 12:55 PM 40 min
Instruction 12:55 PM 2:30 PM 95 min