Bell Schedules

Loomis Grammar School
2020-2021 Bell Schedule
Kindergarten Minimum Day Schedule: 8:30 AM - 11:40 AM (10 min. recess)
Description / Period Start Time End Time Length
Line Up Bell 8:25 AM 8:30 AM 5 min
Instruction 8:30 AM 10:10 AM 100 min
Recess 10:10 AM 10:30 AM 20 min
Instruction 10:30 AM 12:10 PM 100 min
Lunch/Recess 12:10 PM 12:45 PM 35 min
Instruction 12:45 PM 2:15 PM 90 min
1st Grade Minimum Day 8:30 AM - 11:40 AM (10 min. recess)
Description / Period Start Time End Time Length
Line Up Bell 8:25 AM 8:30 AM 5 min
Instruction 8:30 AM 10:10 AM 100 min
Recess 10:15 AM 10:35 AM 20 min
Instruction 10:30 AM 11:30 AM 60 min
Recess 11:30 AM 11:40 AM 10 min
Instruction 11:40 AM 12:10 PM 30 min
Lunch/Recess 12:10 PM 12:45 PM 35 min
Instruction 12:45 PM 2:15 PM 90 min
2nd Grade Minimum Day 8:30 AM - 11:40 AM (10 min. recess)
Description / Period Start Time End Time Length
Line Up Bell 8:25 AM 8:30 AM 5 min
Instruction 8:30 AM 10:10 AM 100 min
Recess 10:10 AM 10:30 AM 20 min
Instruction 10:30 AM 11:30 AM 60 min
Recess 11:30 AM 11:40 AM 10 min
Instruction 11:40 AM 12:10 PM 30 min
Lunch/Recess 12:10 PM 12:45 PM 35 min
Instruction 12:45 PM 2:15 PM 90 min
3rd Grade Minimum Day 8:30 AM - 11:40 AM (10 min. recess)
Description / Period Start Time End Time Length
Line Up Bell 8:25 AM 8:30 AM 5 min
Instruction 8:30 AM 10:10 AM 100 min
Recess 10:10 AM 10:30 AM 20 min
Instruction 10:30 AM 11:20 AM 50 min
Lunch/Recess 11:20 AM 11:57 AM 37 min
Instruction 11:57 AM 2:00 PM 123 min
Recess 2:00 PM 2:10 PM 10 min
Instruction 2:10 PM 2:15 PM 5 min
4th Grade Minimum Day 8:30 AM - 11:55 AM (10 min. recess)
Description / Period Start Time End Time Length
Line Up Bell 8:25 AM 8:30 AM 5 min
Instruction 8:30 AM 10:00 AM 90 min
Recess 10:00 AM 10:10 AM 10 min
Instruction 10:10 AM 11:20 AM 70 min
Lunch/Recess 11:20 AM 11:57 AM 37 min
Instruction 11:57 AM 2:30 PM 153 min
5th Grade Minimum Day 8:30 AM - 11:55 AM (10 min. recess)
Description / Period Start Time End Time Length
Line Up Bell 8:25 AM 8:30 AM 5 min
Instruction 8:30 AM 10:00 AM 90 min
Recess 10:00 AM 10:10 AM 10 min
Instruction 10:10 AM 11:45 AM 95 min
Lunch/Recess 11:45 AM 12:23 PM 38 min
Instruction 12:23 PM 2:30 PM 127 min
6th Grade Minimum Day 8:30 AM - 11:55 AM (10 min. recess)
Description / Period Start Time End Time Length
Line Up Bell 8:25 AM 8:30 AM 5 min
Instruction 8:30 AM 10:00 AM 90 min
Recess 10:00 AM 10:10 AM 10 min
Instruction 10:10 AM 11:45 AM 95 min
Lunch/Recess 11:45 AM 12:23 PM 38 min
Instruction 12:23 PM 2:30 PM 127 min
7th Grade Minimum Day 8:30 AM - 11:55 AM (10 min. recess)
Description / Period Start Time End Time Length
Line Up Bell 8:25 AM 8:30 AM 5 min
Instruction 8:30 AM 9:45 AM 75 min
Recess 9:45 AM 9:55 AM 10 min
Instruction 9:55 AM 12:40 PM 165 min
Lunch/Recess 12:40 PM 1:20 PM 40 min
Instruction 1:20 PM 2:30 PM 70 min
8th Grade Minimum Day 8:30 AM - 11:55 AM (10 min. recess)
Description / Period Start Time End Time Length
Line Up Bell 8:25 AM 8:30 AM 5 min
Instruction 8:30 AM 9:45 AM 75 min
Recess 9:45 AM 9:55 AM 10 min
Instruction 9:55 AM 12:40 PM 165 min
Lunch/Recess 12:40 PM 1:20 PM 40 min
Instruction 1:20 PM 2:30 PM 70 min